گیاه شفلرا

در انبار

گیاه شفلرا بومی سرزمین استرالیا میباشد . این گیاه  برگهای سبز رنگ روشن و براق و چرمی دارد همچنین دمبرگها بلند و در بخش انتهایی برگهای پنجه ای شکل ابتدا با سه برگچه و سپس تعداد آنها به 8 عدد می رسد ارتفاع گیاه شفلرا در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب به بیش از 3 متر هم میرسد برعکس اکثر گیاهان زینتی که با حذف جوانه انتهایی شاخه های جانبی شروع به ظهور می نمایند در این گیاه فقط یک شاخه اصلی موجود است.

۳۵,۰۰۰تومان